Tłumaczenia dokumentów AGIT

 

Oferujemy tłumaczenia we współpracy z firmą AGIT,  wymagające poświadczenia tłumacza posiadającego specjalne uprawnienia tłumacza przysięgłego, zarejestrowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości.
 

Wykonujemy tłumaczenia ustne i pisemne, zwykłe i uwierzytelnione we wszystkich językach europejskich. JEDNAKŻE SPECJALIZUJEMY SIĘ W TŁUMACZENIACH PISEMNYCH UWIERZYTELNIONYCH I ZWYKŁYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NA JĘZYK ANGIELSKI.

Tłumaczymy takie dokumenty jak : akty urodzenia, akty małżeństwa, dyplomy, świadectwa szkolne, maturalne, świadectwa pracy, tytuły zawodowe, książeczki spawacza, elektryka, świadectwa stwierdzające kwalifikacje i uprawnienia pielęgniarskie, prawo wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenie z izby lekarskiej, indeksy, karty przebiegu studiów, prawa jazdy, dokumenty samochodowe (dowody rejestracyjne, umowy kupna/sprzedaży, karty pojazdu) zaświadczenia o niekaralności, polisy ubezpieczeniowe, opisy przebiegu ubezpieczenia, podstawowe dokumenty firmowe (zaświadczenie REGON, NIP, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, KRS), zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i US, tytuły własności z USA, Kanady, dowód rejestracyjny z Wielkiej Brytanii, P60, wyciąg z banku i wiele innych.