majątkowe

Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe


Jest to typ ubezpieczeń, które w największym stopniu odnoszą się do ubezpieczonego. Obejmują one przede wszystkim ubezpieczenia od wypadku, w tym od wypadku przy pracy i choroby zawodowej, a także ubezpieczenia chorobowe. Objęty ubezpieczeniem - w zależności od rodzaju polisy - ma prawo do otrzymania od towarzystwa ubezpieczeniowego jednorazowego, bądź powtarzającego się świadczenia ubezpieczeniowego. Zasady zawierania tego typu umów są bardzo zbliżone do zasad zawierania klasycznych ubezpieczeń na życie. Wysokość płaconej składki jest wypadkową ryzyka oraz sumy ubezpieczenia. W ten sposób im mniejsze ryzyko, tym niższa składka, a im większa kwota ubezpieczenia, tym składka wyższa. 

Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej


Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej chroni ubezpieczonego w przypadku, gdy wyrządzi komuś szkodę i jest zobowiązani do jej naprawienia. Posiadanie polisy powoduje, że odszkodowanie osobie poszkodowanej wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe. W ten sposób chroniony jest zarówno interes posiadacza polisy, jak i osoby ewentualnie poszkodowanej. Na rynku, poza ubezpieczeniami od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, istnieją również ubezpieczenia kierowane do poszczególnych grup zawodowych.

Ubezpiecznia majątkowe (casco)


Trzecim ważnym ubezpieczeniem majątkowym jest ubezpieczenie mienia. Chroni ono przed zniszczeniem lub stratą. Tego rodzaju polisy mogą ubezpieczać dobytek, mienie i rzeczy wartościowe przed skutkami różnych zdarzeń, wypadków oraz katastrof. Można ubezpieczyć np. budynki, budowle, maszyny, urządzenia czy wyposażenie.

Poza głównymi rodzajami ubezpieczeń majątkowych, istnieje jeszcze szereg mniej popularnych i bardziej specjalistycznych zabezpieczeń. Możemy więc ubezpieczać kredyty - czy to od ogólnej niewypłacalności, czy też opóźnienia w spłacie rat. Ubezpiecza się też inne ryzyka finansowe, takie jak ryzyko utraty zatrudnienia czy utraty zysków. Istnieje również możliwość ubezpieczenia się od ogólnej odpowiedzialności prawnej.